KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Sabsis Sağlık Bilgi Sistemleri Yazılım Bilişim Ltd.Şti. ("Sağlıkbank") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında "kişisel veri" olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir. I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ;
Sağlıkbank, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:


- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
- İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,

- Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi,

- Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve

- Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Sağlıkbank ve Sağlıkbank Tarafları'nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi,

Sağlıkbank ve Sağlıkbank Tarafları'nın kişisel verileri,

(i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler'in sağlanması ile ilgili olarak;

(ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Sağlıkbank ve Sağlıkbank Tarafları'nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve

(iii) Sağlıkbank veya Sağlıkbank Tarafları'nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.

II.Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Sağlıkbank, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
- Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Sağlıkbank tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

III.Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;
Ankara Üniversitesi Teknokent Gölbaşı Yerleşkesi D blok Zemin kat No : 17 adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

IV. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Sağlıkbank, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Sağlıkbank, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Sağlıkbank, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sağlıkbank'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sağlıkbank bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Erişim talepleriniz için internet sayfamız üzerinden form indirip doldurabilirsiniz.

V.Değişiklikler
Sağlıkbank, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Sabsis Sağlık Bilgi Sistemleri Yazılım Bilişim Ltd.Şti.
Sizler, bu metni görüntüleyerek; Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun'a ve işbu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni'ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte, onay vermekte olduğunuzu, Şirket'in ve Veri Sorumlusu'nun Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul etmekte olduğunuzu, Bu metni okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinizin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.